Search
Last Name:
First Name:
Log In

Advanced Search Surnames

Most Wanted
What's New
Bookmarks
Statistics

Photos
Histories
Documents
Videos
Recordings
Albums
All Media
Cemeteries
Headstones

Places
Notes
Dates and Anniversaries

Reports
Sources
Repositories
Change Language

Contact Us
Register for a User Account
   
Our Family Genealogy Pages

Translation

Rötter i Österbotten

Carolyn C. Johnson and Erwin R. Johnson

Riskfaktorerna för hjärtsjukdom kan ju spåras redan i barndomen, Man måste få tag i barnen tidigt när det gäller förebyggande hälsovård. 6-10 är den magiska ålden när de ännu influeras av farniljen. Efter 10 böijar de dra omkring med kamrater cch påverkas i större utsträckning av dem. Det är då de börjar röka om vännerna gör det.

Carolyn C. Johnson, fil.dr och bitr. professor från Tulane University i New Orleans höll häromdagen föredrag i Helsingfors om ett hälsoprojekt för lågstadiebarn och deras familjer som lion är involverad i. Vad tobaken beträffar är förhållandena exakt desamma i USA som i Finland, noterar hon, tonåringar böijar röka, äldre män slutar och kvinnor i alla samhällskategorier ökar sin tobaksrökning.

Vad som därernot inte är lika här och där är konsumenterna. I USA är konsumentgrupperna oerhört aktiva och om de utövar påtryckning och helt enkelt kräver att det produceras lättare kolesterolfattigare alternativ så är det bara fOr tillverkaren att foga sig. Det tycker hon vi gärna kunde ta efter.

For övrigt kom Carolyn Johnson och hennes bror Erwin Johnson pensionerad ingenjör, hit för att söka sina rotter.

De finns i Osterbotten kanske i Kortesjärvi, möjligen också Jakobstad. Pappa Johnson John Kustave, som barnen stavar honom, utvandrade mycket tidigt. Han var född år 1885 och på fotot som togs i London år 1900 borde han alltså ha varit 15. I New Orleans träffade han en fransyska som han gifte sig med och stannade kvar där. Fler släktingarna kom över, hans bror Jaakko Wilhelm Haudanman och mor Anna Haudanmaa och hennes dotter Hilja. De fortsatte till Michigan och slog sig ner på en gård som de kallade Kaleva.

I New Orleans fanns det däremot inga finländare i grannskapet så John K talade aldrig sitt modersmål och lärde inte heller barnen någon finska.

— Overhuvudtaget berättade han just ingenting om Finland, kanske berodde det på att han var så ung när han lämnade landet.

Han dog 1963 utan att något av syskonen — det finns ytterligare en bror — hade frågat om sina rotter. Som det ofta går blev de intresserade först när det var för sent. Nu har de sökt fram gamla bilder och etablerat kontakter pä olika häll i landet för att försöka få fram något om eventuella släktingar i Finland.

Lätt är det inte. Pa baksidan av bilden föreställande Anna i Michigan finns en rätt rörande text som inte gör läsare ett dyft klokare, I oversattning: “det här ar taget pa var gârd dâ när det här togs var det redan kväfl och det marker man nog.”

Men de gamla emigranterna kunde ju inte veta med vilken iver deras barn och barnbarn en gang skulle ta vara på varje ledtråd.

Carolyn och Erwin Johnson tillbringar de närmaste dagama pa rundtur i Österbotten, men är anträffbara 14-17 april på Hotell Julia I Åbo, tel. 921-651311, om någon som tror sig vara släkt med dem vill ta kontakt. Det går också att skrIva till Tulane University Medical Center Department of Biostatistics & Epidemiology, 1430 Tulane Avenue, New Orleans, Louisiana 70112-2824.

Helena Husman


Translation

Roots in Österbotten (East Bottom, heh, sort of. County in Finland.)

- Risk factors for heart disease can be seen as early as in childhood. You have got to catch the children early when doing preventive care. 6-10 is the magical age when they're still influenced by the family. After 10, they start to hang out with friends and are affected by them. That's when they start to smoke, if their friends are doing it.

Carolyn C. Johnson, PhD and vice (??) Professor from Tulane University in New Orleans recently gave a lecture in Helsinki about a health project for elementary school kids and their families that she's involved in. Regarding the tobacco, the circumstances are the exact same in the USA as in Finland, she notes, teenagers start smoking, older men quit, and women from all classes increase their tobacco consumption.

What isn't the same is the consumers. In the USA, the consumer.. groups? [lobby groups, perhaps] are very active and if they exert pressure and simply demand that the producers produce lighter alternatives with less cholesterol, the producers have only to comply. She thinks that we [the Swedes/Finns] could do the same.

As an aside, Carolyn Johnson and her brother Erwin Johnson, retired engineer, came here to seek their roots.

They are in Österbotten, maybe in Kortesjärvi and possibly also in Jakobstad. Dad Johnson John Kustave, as the children spell his name, emigrated very early. He was born 1885 and on the photograph that was taken in London year 1900, he should have been 15. In New Orleans he met a French woman whom he married, and stayed there. Other relatives came over [the pond], his brother Jaakko Wilhelm Haudanman and mother Anna Haudanmaa and her daughter Hilda. They continued to Michigan and resided on a farm they called Kaleva.

In New Orleans there were no Finns in the neighborhood and John K never spoke his native tongue and didn't teach his children any Finnish.

- He never mentioned Finland at all, maybe because he was so young when he left the country.

He died 1963 without any of the siblings ~V there was yet another brother ~V having asked about their roots. As often happens, they became interested only when it was too late. They have now unearthed old pictures and established contacts in various places in the country to try and find something about possible relatives in Finland.

It's not easy. On the back of the pictures of Anna in Michigan there's a pretty moving text that doesn't make the reader any wiser: "this is taken on our farm, when this was taken it was already evening and one probably notices that." [The Swedish sentence's got the same weird syntax]

But the old emigrants couldn't know with what eagerness their children and grandchildren one day would cherish every clue.

Carolyn and Erwin Johnson spend the coming few days on a roundtrip in Österbotten, but are available 14-17 April at Hotel Julia in Åbo, tel . . . , if anyone who believes themselves to be related wants to make contact. You can also write to Tulane University, . . . .

Helena Husman.

(Translation by Moa Nandorf, THANKS Moa!)

  
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding, Copyright © 2001-2006, created by Darrin Lythgoe, Sandy, Utah. All rights reserved.